در سنجش و ارزیابی توسط

1 پاسخ

توسط
در باره شام خداوند بسیار مهم است که کشیش یا شبان کلیسای خانگی حتما توضیح دهند که اگر کسی با شخص دیگر کدورت دارد و او را نبخشیده، تا زمانیکه با او صلح نکرده و نبخشیده نمی توانند در شام خداوند شرکت کنند. بسیار مهم است که در زمان شام خداوند رابطه ما با دیگران و رابطه ما با خدا در شفافیت کامل باشد و خود را زیر پوشش خون مسیح بیاوریم. بدون بخشش شرکت در شام خداوند شرکت با ناشایستگی می باشد و عواقب منفی نیز دارد. پولس رسول می فرماید اگر کسی ناشایسته در شام خداوند شرکت کنند یا مریض می شود یا ضعیف و یا حتی خواهد خوابید ( واژه دیگری است برای مرگ ایمانداران)(اول قرنتیان 11: 30).

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...